Για Είσοδο στο σύστημα δώστε:
Όνομα χρήστη = igme
Κωδικός = igme

Σας ενημερώνουμε ότι εφ΄όσον εισέλθετε στο σύστημα, καταγράφετε η IP διεύθυνσή σας.