Thursday, 3 December 2020
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Log in

Log in

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

ELLAS YPEN           EE

MenoumeAsfaleis

history

Το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών. Βασικός σκοπός του είναι η γεωλογική μελέτη της χώρας, η έρευνα και η αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών (πλην υδρογονανθράκων) και υπόγειων νερών.
Ο σκοπός αυτός υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικότερες κατευθύνσεις που χαράσσονται από τον εποπτεύοντα υπουργό στο πλαίσιο της μεταλλευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Το ΙΓΜΕ συνεργάζεται επίσης με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο είτε διακρατικών συνεργασιών, είτε κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
 
1930 Γ.Υ.Ε. Γεωλογική Υπηρεσία Ελλάδος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Άρχισε η Γεωλογική Έρευνα από κρατικούς φορείς στην Ελλάδα,
 
1947 - 1952, διάφορες Υπηρεσίες είχαν διαδοχικά την ευθύνη και την αρμοδιότητα της γεωλογικής έρευνας στη χώρα μας.
Η δραστηριότητα τους όμως δεν είχε συστηματικό χαρακτήρα:
Η Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως (ΥΣΕΣΑ) (Υπ. Συντονισμού).
Η Συντονιστική Επιτροπή Γεωλογικών Γεωφυσικών Ερευνών (ΣΕΓΓΕ)  (Υπ. Συντονισμού).
Ο Σταθμός Έρευνας του Υπεδάφους (ΣΤΕΤΥ) (Υπ. Συντονισμού).
Η Υπηρεσία Έρευνας Υπεδάφους (ΥΕΥ) (Υπ. Συντονισμού).
Η Γεωλογική Υπηρεσία (ΓΥ) (Υπ. Βιομηχανίας)
 
1952 - Ι.Γ.Ε.Υ. Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους
Μπορεί να θεωρηθεί ως το γενέθλιο έτος της συστηματικής κρατικής γεωλογικής έρευνας στους βασικούς κλάδους της γεωλογικής επιστήμης σε ολόκληρη την Ελλάδα, με την ίδρυση του Ι.Γ.Ε.Υ., που ήταν Ν.Π.Δ.Δ. (Νόμος 2046) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Συντονισμού.
 
1972 – ΕΘ.Ι.Γ.Μ.Ε. Εθνικό Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
με τον Νόμο 1185 το Ι.Γ.Ε.Υ. γίνεται Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΕΘ.Ι.Γ.Μ.Ε. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών & το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
 
1976 – Ι.Γ.Μ.Ε. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Με το Νόμο 272 το Ε.Θ.Ι.Γ.Μ.Ε. μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών (ΙΓΜΕ) εποπτευόμενο από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας και στη συνέχεια το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2072/99),

2011 – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών
Με την ΚΥΑ 25200 (Φ.Ε.Κ. 2612-Β/08-11-2011) το ΙΓΜΕ εντάχθηκε με απορρόφηση στο νεοϊδρυθέν ΕΚΒΑΑ (Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης) , με όνομα Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) και είναι σε όλα κληρονόμος του τέως ΙΓΜΕ.
 
2015 – Ι.Γ.Μ.Ε. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Επανασυστάθηκε με την ΚΥΑ 12935 (ΦΕΚ 1247, 24/6/2015) Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015.
 
Στα 60 και πλέον χρόνια της ιστορικής του διαδρομής, το Ινστιτούτο προσέφερε τα μέγιστα στην ανασυγκρότηση και εν συνεχεία στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, στην ευημερία του ελληνικού λαού και, βεβαίως, στη γεωλογική επιστήμη στην  Ελλάδα.
 
Κατ’ ελάχιστον και μόνο, μπορούν να αναφερθούν οι κάτωθι τομείς προσφοράς:

Εντοπισμός, αξιολόγηση και απόδοση στην Ελληνική Κοινωνία Ορυκτών Πρώτων Υλών

Βωξίτες (βιομηχανία αλουμινίου), λατερίτες, σιδηρονικελιούχα μεταλλεύματα (παραγωγή νικελίου), λευκόλιθοι, χρυσός, χρωμίτες, χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος σιδηροπυρίτης, μαγγάνιο, καολίνης, μπεντονίτης, περλίτης,  κίσηρις, ποζολάνες,  λευκά ανθρακικά, γύψος κλπ
Μάρμαρα & διακοσμητικά πετρώματα, αδρανή υλικά.

Ενεργειακές πρώτες ύλες και άλλες πηγές ενέργειας

Λιγνιτικά κοιτάσματα (80% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα προέρχεται από τα κοιτάσματα που ερεύνησε το ΙΓΜΕ).
Ανακάλυψη των γεωθερμικών πεδίων των οποίων η αξιοποίηση προχωρά όλο και πιο δυναμικά στις ημέρες μας.

Υδατικοί Πόροι

Καταγραφή, αξιολόγηση ποιότητας και ορθολογική αξιοποίηση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων. Επίλυση ζωτικών προβλημάτων ύδρευσης και άρδευσης σε οικισμούς όλης της χώρας, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιοχές, όπως π.χ. οι Κυκλάδες, η Αττική κ.α. (Το 60% του λεκανοπεδίου Αττικής και περίπου η μισή Ελλάδα υδροδοτούνται χάρις στις έρευνες του ΙΓΜΕ).
Διαχείριση του Υδατικού πλούτου με ορθολογικό τρόπο με γνώμονα τη διασφάλιση των πόρων για τις επόμενες γενεές.

Γεωτεχνικές Μελέτες

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός  και η κατασκευή των μεγάλων έργων υποδομής της Χώρας βασίστηκε και βασίζεται στους γεωλογικούς και θεματικούς χάρτες και μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το ΙΓΜΕ: γεωλογικοί χάρτες κλίμακος 1: 50.000 όλης της Ελλάδας και θεματικοί χάρτες (γεωμαγνητικοί, τεκτονικοί, υδρογεωλογικοί, υποθαλάσσιοι, γεωθερμικοί, κοιτασματολογικοί, γεωχημικοί κ.α.).
Τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά έργα της χώρας στηρίχτηκαν στην προηγηθείσα έρευνα του ΙΓΜΕ, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου, το Αττικό Μετρό, η Εγνατία Οδός,  σήραγγες, φράγματα,  λιμνοδεξαμενές και ταμιευτήρες, η εκτροπή του Αχελώου,  ο αγωγός λυμάτων (Ψυτάλλεια), ο αγωγός ύδρευσης Σαλαμίνας και Αίγινας, η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - Πρεβέζης, η πόντιση καλωδίων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ για τη σύνδεση νησιωτικών περιοχών κ.α.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η συμβολή του ΙΓΜΕ στην προστασία του περιβάλλοντος, με τις γεωχημικές έρευνες που διεξάγει, ήταν καθοριστική.
Η πληθώρα ειδικοτήτων των επιστημόνων του Ινστιτούτου, τους επέτρεψε, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να εντοπίσουν τα πάσης φύσεως γεωλογικά μνημεία της χώρας. Η συστηματική προσπάθεια καταγραφής τους, που άρχισε από τον αείμνηστο Ι. Μπορνόβα, της γενιάς των πιονιέρων του ΙΓΕΥ, συνεχίζεται εντατικά τα τελευταία χρόνια και αναδεικνύει μεγάλο μέρος από τη φυσική κληρονομιά της Ελλάδας.
Κλείνοντας την ιστορική αναδρομή, το ΙΓΜΕΜ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίσει φόρο τιμής στην προ του 1955 προσληφθείσα ιστορική πρώτη γενιά των γεωλόγων και διευθυντικών στελεχών του ΙΓΕΥ, που με αυταπάρνηση και μέσα από τις πιο αντίξοες συνθήκες, πραγματικές συνθήκες εκστρατευτικού σώματος, έγραψαν, παράλληλα και μαζί με κάποιους φωτισμένους ξένους επιστήμονες, το έπος της Γεωλογίας της Ελλάδας.
Αυτοί ήταν ο Κ. Ζάχος και ο Ι. Παπασταματίου, ο Γ. Μαρίνος, ο Γ. Αρώνης, ο Γ. Μαράτος, ο Η. Παρασκευαΐδης, ο Ν. Λιάτσικας που έχασε τη ζωή του πάνω στο καθήκον, ο Ι. Μπορνόβας, ο Α. Τάταρης, ο Γ. Κατσικάτσος, ο Γ. Χριστοδούλου, ο Ν. Μαραγκουδάκης, ο Δ. Βετούλης, ο Α. Σταύρου, η Μ. Καραματζάνη, ο Ε. Καραγεωργίου, η Α. Παπασταματάκη, η Ε. Σπανίδου, ο Ν. Παπάκης, ο Ι. Αναστόπουλος, ο Ν. Παπανικολάου, ο Σ. Βουτετάκης, η Α. Σπαθή, ο Α. Δούνας, ο Β. Ανδρονόπουλος, ο Ν. Μελιδώνης, ο Ι. Πετρόχειλος, ο Ν. Λαλεχός, ο Π. Οικονόμου, ο Γ. Παναγιωτίδης, ο Κ. Κούκουζας, ο Γ. Καλλέργης, και πολλοί άλλοι.
 
Για περισσότερα στοιχεία πάνω σε πτυχές της ιστορίας του Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις παρακάτω συνδέσεις:
 
Conf
THLERGASIA
diavgeia eagme

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90