Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

ELLAS YPEN           EE

MenoumeAsfaleis

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Ι.Γ.Μ.Ε. εκτελεί εφαρμοσμένα γεωχημικά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση σύνθετων γεωχημικών και γεωπεριβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και στην κοιτασματολογική έρευνα. Αναλυτικότερα, υλοποιεί έργα και προτείνει λύσεις, για μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα, που απασχολούν και θα απασχολήσουν στο μέλλον τις κοινωνίες σε θέματα ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Τα κυριότερα από αυτά αναφέρονται επιγραμματικά στη συνέχεια:

Αντικείμενα

 1. Εκτίμηση ρύπανσης εδαφών και νερών από μεταλλευτικές-μεταλλουργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, που στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση αυτών.
 2. Μελέτη ρύπανσης εδαφών και νερών από βαρέα μέταλλα ή επικίνδυνες ουσίες [π.χ., ίνες αμιάντου, πολυχλωριομένα διφαινήλια (PCBs), κλπ.], προτάσεις μέτρων απορρύπανσης αυτών και έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους.
 3. Εδαφογεωχημικές μελέτες των εδαφών για την ορθολογική χρήση τους.
 4. Γεωχημικές–περιβαλλοντικές μελέτες αστικών και περιαστικών περιοχών.
 5. Μελέτες ποιοτικού ελέγχου εδαφών και υδάτων με σκοπό την προστασία ή/και τη βελτίωση αυτών.
 6. Εκτίμηση επικινδυνότητας ρυπασμένων θέσεων με επί τόπου μετρήσεις.
 7. Αποτίμηση της διασυνοριακής μόλυνσης και ρύπανσης.
 8. Μελέτες αξιολόγησης βιομηχανικών ορυκτών για βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών για αστική και αγροτική χρήση.
 9. Μελέτη θέσεων και τρόπων διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων.
 10. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρων αποκατάστασης από την ανέγερση μικρών φραγμάτων και ταμιευτήρων νερού.
 11. Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτέλεση και τη λειτουργία έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών).
 12. Εντοπισμός και οριοθέτηση οικιστικών περιοχών με αυξημένη παρουσία ραδονίου ή υψηλής ραδιενέργειας για τη λήψη μέτρων.
 13. Αναγνωριστική γεωχημική έρευνα για τον εντοπισμό και οριοθέτηση περιοχών κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος.    
 14. Λεπτομερής εδαφογεωχημική και λιθογεωχημική έρευνα για την αποτύπωση μεταλλοφόρων δομών.
 15. Σύνταξη του πολυστοιχειακού Γεωχημικού Άτλαντα της Ελλάδας.
 16. Ειδικές γεωχημικές μελέτες.
 17. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών γεωχημικής έρευνας πεδίου και εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων.
 18. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στατιστικών μεθόδων στην επεξεργασία και παρουσίαση γεωχημικών δεδομένων.
 19. Συμμετοχή στο διεθνές έργο του Association European Geological Surveys / International Union Geological Sciences / International Association GeoChemistry “Παγκόσμια Γεωχημική Xαρτογράφηση” για τον καθορισμό των τιμών πλαισίου των χημικών στοιχείων στο έδαφος, ίζημα ρέμματος, πλημμυρικό ίζημα και ποτάμιο νερό [http://www.globalgeochemicalbaselines.eu]. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η γεωχημική χαρτογράφηση της Ευρώπης και όλα τα δεδομένα είναι ελεύθερα διαθέσιμα από τον ιστότοπο http://www.gtk.fi/publ/foregsatlas.
 20. Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την προστασία του εδάφους και τη δημιουργία Οριακών Τιμών ή Ορίων Λήψης Μέτρων για τα διάφορα επιβλαβή χημικά στοιχεία και ενώσεις.
 21. Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο.
 22. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα διαχείρισης ρυπασμένων περιοχών, όπως «CARACAS» [http://www.eugris.info/displayresource.asp?ResourceID=348&Cat=web%20links], «CLARINET» [http://www.clarinet.at/clarinet/] και «NORISC» [http://www.norisc.com/].
Conf
THLERGASIA
diavgeia eagme

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90