Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

ELLAS YPEN           EE

MenoumeAsfaleis

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Διεύθυνση Κοιτασματολογίας έχει τα ακόλουθα αντικείμενα αρμοδιότητας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας του ΙΓΜΕ:
• Κοιτασματολογικές έρευνες και μελέτες συγκέντρωσης μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών υλικών και μαρμάρων για τον εντοπισμό, καταγραφή, ταξινόμηση καθώς και ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των εμφανίσεων και την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού.
• Ανάπτυξη βάσεων κοιτασματολογικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών χαρτών.

Στα πλαίσια αυτά υλοποιεί αυτοδύναμα αλλά και συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών και μελετών για ολοκληρωμένες κοιτασματολογικές έρευνες που αναφέρονται στις παραπάνω ορυκτές πρώτες ύλες, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του ΙΓΜΕ, τμήματα Πανεπιστημίων με σχετικά αντικείμενα και αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα άλλων χωρών, ανάλογα με το είδος της μελέτης και την εξειδίκευση του φορέα.

Αντικείμενα

ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Δ.Κ.

  1. Κοιτασματολογικές έρευνες και μελέτες συγκεντρώσεων μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών υλικών και μαρμάρων, με στόχο τον εντοπισμό, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την ποιοτική-ποσοτική αξιολόγηση αυτών, καθώς επίσης και την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού των περιοχών ενδιαφέροντος, εντός των οποίων έχουν εντοπισθεί οι διάφορες κατηγορίες Ο.Π.Υ.
  2. Ανάπτυξη βάσεων κοιτασματολογικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών χαρτών.
  3. Έλεγχος φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών των Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών Λίθων, από το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ της Δ.Κ.

 

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  1. Δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Ο.Π.Υ.).
  2. Συνθετικοί Εποπτικοί Χάρτες Ο.Π.Υ. σε κλίμακες 1:500.000 και 1:200.000.
  3. Ατλαντες Μαρμάρων, Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών.
  4. Ειδικές μελέτες για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος.
  5. Προβολή αρχείων μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών με στόχο τη διατήρηση της γεωπολιτιστικής μας κληρονομιάς

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Εφαρμογή Συνδυαστικών Μεθόδων Έρευνας για τον εντοπισμό μεταλλικών και μη μεταλλικών Ο.Π.Υ.Μοντελοποίηση μεθόδων έρευνας ανά τύπο κοιτάσματος.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνονται ερευνητικές εργασίες σε στρατηγικό και συστηματικό επίπεδο, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κοιτασμάτων Ο.Π.Υ. Από τα μέχρι σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα αναμένεται ο εντοπισμός, σε διάφορες περιοχές της Χώρας, νέων κοιτασμάτων. και επαύξηση των αποθεμάτων ηδη γνωστών μεταλλοφόρων η μη συγκεντρώσεων Ο.Π.Υ. Τα πιο σημαντικά ερευνητικά αντικείμενα αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

-Επιθερμικός χρυσός.

-Χαλκούχα Μεταλλεύματα Πορφυρικού τύπου και τύπου Κύπρου.

-Βιομηχανικά ορυκτά όπως Καολίνης, Μπεντονίτης, κ.α., που συνδέονται με ζώνες υδροθερμικών εξαλλοιώσεων.
-Νέα Γενιά (για τον Ελληνικό Χώρο) βιομηχανικών ορυκτών, όπως ολιβίνης, γρανάτες, ζεόλιθοι κ.α.

-Εντοπισμός νέων μαρμαροφόρων περιοχών.

-Αδρανή Υλικά Ειδικών Χρήσεων (σκληρά αντιολισθηρά για τις ανάγκες της οδοποιίας και τις νέες σιδηροδρομικές γραμμές).

-Μελέτες εναλλακτικών δυνατοτήτων τροφοδοσίας μεγάλων, κυρίως, αστικών κέντρων, με αδρανή υλικά (π.χ. Ν. Αττικής).

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για θέματα Ορυκτού Πλούτου, σε φορείς του Δημοσίου όπως: Υπουργεία, Περιφέρειες, Ο.Τ.Α. κ.ο.κ.

Σχεδιασμός-εκτέλεση μελετών με την εφαρμογή σύγχρονης μεθοδολογίας και τεχνογνωσίας, για λογαριασμό του Ιδιωτικού Τομέα, με αντικείμενο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση συγκεντρώσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.), όπως π.χ. :

-Μάρμαρα

-Βιομηχανικά Ορυκτά

-Μεταλλεύματα

-Δομικοί Λίθοι

-Αδρανή Υλικά ειδικών και γενικών χρήσεων

 

Διεύθυνση Κοιτασματολογίας - Η πορεία της στο χρόνο

 

 

 

Conf
THLERGASIA
diavgeia eagme

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90